Logo - DAD studio


Aktuality Projekty O nás Kontakt

pivovar

STAVBA ROKU 2008

 

Historie 


 

 Hradecký pivovar je spojen neodmysliteln s Hradcem Králové ,ji proto, e je situován na významném míst msta, v jeho srdci, uprosted nejstarší zástavby msta - u Velkého námstí.
Z jeho výroby vycházely znaky piva jako Lev, Hulán, Rýbrcoul, jejich osielé etikety vítr prohánl ješt nedávno opuštnými halami a prchody.

 

 Komplex pivovaru obsahoval starodávné mšanské domy. Tyto domy s právem váreným se ddily v rodin, dlily se mezi dti, byly vyenny , vyvdány, prodávány , kupovány.

 

 I stavební historie pivovaru je bohatá. Jako ervená nit se jí vine neustálá snaha pivovárených mšan o zvtšování a zlepšování dispozice stálými dostavbami a pístavbami, bouráním historických pozstatk a stavním dalších ,dnes u historických ástí. Pod vedením stavitel, ale nkdy, v dob letních byt, i bez nich.

 

Pivovar svou historií i výsledným vzhledem ilustruje sám ivot a ivoty hradeckých obyvatel jsou s ním po generace spojeny.
Nyní byla celá tato stavební srostlice zkultivována a vyištna, povznesena do krásy a poskytnuta obanm .
Budou sem znovu chodit lidé, jejich pedkm patily právovárené domy, jejich pedkové pivovar zakládali nebo jej stavli nebo v nm pracovali, lidé kteí chodili kolem nj do školy, nebo milovníci piva a mnozí další.

 

 Pvodní stav
 

Z pvodn gotických dom se pestavbami a dostavbami v 18. a 19. století pomalu stal urbanistický problém, který narostl dostavbami v 60-tých a 80-tých letech minulého století. Intenzivní rozvoj výroby, výstavba velkokapacitní varny a lahvovny, s tím spojená tká doprava pes historická námstí v centru byl jeden velký problém.

 

 Druhým byl nepátelský vztah a vzhled budov k okolí, který zmrtvoval tuto ást msta.Nakonec se stal pivovar ernou dírou v historickém jádru Hradce Králové, nepívtivou a obávanou, ukrývající rzné ivly…

 

 Zámr
 

Co s objekty bývalého pivovaru, který zkrachoval, byla otázka, která zajímala širokou veejnost i odborníky Hradce Králové v prvních letech 21. století.

 

 Zpoátku se problém zkrachovalého pivovaru snailo ešit msto, ale nenašel se program, který by dál nezatoval mstský rozpoet dotacemi na provoz a i poátení investice byla pro msto nad jeho monosti.

 

 V roce 2004 se setkala poteba krajského úadu ešit nedostatek kanceláských ploch vzniklých narstající agendou s monostmi areálu. Po vstupních ovovacích bilanních studiích byl nabídnut systém financování – leasing, kdy vlastn je nájemné zapoítáváno do ceny a v horizontu 15-20 let nájemce objekt splatí a tím získá do vlastnictví. S tímto systémem, který významn nezatuje rozpoet kraje souhlasila peváná ást zastupitel.

 

 Postupn byl vytvoen hlavní program pro celý areál: administrativní plochy krajského úadu, katedra výtvarné výchovy hradecké University,veejné stravování, multifunkní sál, komerní plochy a podzemní parking. V ploše stavby 1 ha se v 9-ti podlaích realizovalo 35 000 m2 uitných ploch výše uvedených funkcí.

 

 Nejdleitjším úkolem bylo ale zapojit tuto ást msta do urbanistické struktury mstské památkové rezervace .

 

 Popis úprav

 

Po dohod s památkái byly demolovány objekty z minulého století – varna, sladovna, trafostanice, demolicí lahvovny vzniklo námstí se zachovaným historickým vývojem.

 

 Prostor námstí je nepravidelného pdorysu, vymezen rznorodými objekty rzných výšek, mítek i tvar.
Prostoru dominuje pvodní gotická v (díve vodojem,dnes nádr na hasící zaízení parkingu) a objekt hejtmanství (pvodn sušící ve pivovaru) .

 

 Vše doplnno objekty historickými – památkov chránnými i souasnými .
Návrh námstí se snaí o zklidnní celé ,,situace“, snaí se o nastolení uritého ádu a orientace.
Hlavními materiály pouitými v návrhu jsou kámen, voda, zele.

 

 Výškov je námstí ešeno ve dvou úrovních.Ob úrovn jsou spojeny schodištm s dvma kašnami - navreny jsou jako dv kamenné kostky, s istou geometrií drobných lábk, vodní clonou z pravidelných pramen vody, které padají do kamenných lab v rovin námstí a vytváejí tak ivý prostor pro dti, psy a koky….

 

 Ped katedrou výtvarné výchovy je navrena výstavní terasa – pro venkovní instalace výtvarných prací student,rzné happeninky, performance, pro prezentace dalších výtvarných škol, výstavy umní ve všech podobách, prost venkovní galerie umoující kontakt bného návštvníka s umním.

 

 V horní ásti námstí je umístna novostavba hlavního vstupu.
Hlavní filozofií návrhu tohoto objektu je pipomenutí a uchování historie pivovaru.
Na nosnou konstrukci byly k velké radosti památká pouity stávající pivovarnické litinové sloupy ,souástí sklenné odhmotnné stavby jsou velkoplošné grafické polepy - graficky upravené dobové fotografie, zachycující poetiku pvodních interiér i pivovaru celého .

 

 bjektem hlavního vstupu se vchází do 1.podzemního podlaí, kde je vstupní hala , se vstupy do všech objekt areálu, vetn podzemního parkingu. Ten vypluje prostor mezi objekty
v 5 –ti podlaích do úrovn - 16 m od nivelety vnitního námstí na úrove komunikace
1. mstského okruhu, z kterého jsou i 2 vjezdy . Je zde vytvoeno 480 parkovacích míst, které velmi ulevily petíenému parkováni v historickém jádru.

 

 Ve vstupní hale se nachází informaní systém, podatelna, galerie výtvarného umní s venkovním atriem se sbírkou plastik významného hradeckého sochae, malý pivovar ( i s moností výuky vaení piva) a také zajímavost - zachovalá ást gotického základu opevnní.
…krom toho zde byl po dohod s archeology ponechán „in situ“ vzorek – sarkofág o velikosti 6x 6 x 2,5 m jílového valu datovaného 2-3 tisíce let ped naším letopotem .

 

 Areál má ti hlavní vstupy pro pší – po stávajícím schodišti z tídy SA , nov zbudovaným schodištm na míst zboené trafostanice a stávajícím pístupem z Velkého námstí.

 

 Pístupy z teras starého msta, ze zahrad, jsou symbolicky ztvárnny zelenými,,alejemi“ s lavikami .
Dochází k pirozenému a tolik potebnému propojení cest pes historické centrum Hradce Králové.
Na terasách nov vzniklého schodišt vzniklo další svébytné umlecké dílo – svtelná a zvuková instalace Zpívající stromy, kde se stetává píroda, hudba, výtvarné umní a architektura.

 

 Pítomnost lovka v prostoru se stává dleitou slokou celé instalace.
U vstup na schodišt jsou umístná idla, která zaznamenávají pohyb lovka a aktivují celou svtelnou instalaci
hudbu.Hudba, která zní z útrob teras, byla nahrána speciáln pro tento úel hradeckými muzikanty .Jako hudební nástroj slouily pivní lahve.Dalším výrazovým prostedkem je barevné svtlo, které zpsobuje plastické zmny prostoru.

 

 Zhodnocení
 

Tento projekt byl nejvíce sledovaným projektem v kraji, stavebním, ekonomickým i politickým.
Pes odpor k rozvíjející se úednické mašinerii,vyadující další nárst kanceláských prostor bylo nutno objektivn konstatovat, e ádný jiný investor by nebyl schopen zafinancovat pestavbu areálu pivovaru a zbavit tak msto Hradec Králové erné díry v historickém centru. V architektonickém návrhu došlo k vyuití kvalitní architektury historických objekt a doplnní architekturou soudobou.

 

 Došlo k vytvoení nového mstského prostoru naprosto pirozen navazujícího na další dv námstí v historickém jádru, došlo k propojení cest , k vytvoení podzemního parkingu, který znan ulehil dopravní situaci v jádru msta.

 

 Vznikl nový prostor spojující kvalitní architekturu historických objekt s architekturou souasnou , vznikl prostor pro kadodenní setkávání lidí.
V blízké budoucnosti bude prostor námstí doplnn ješt novým objektem kavárny.
V prostoru námstí jsou plánovány doplkové kulturn spoleenské a sportovní akce.
Studenti výtvarné katedry pipravují na píští msíc první happeninky – eský rybník a Ranní rozcviku , ke které chtjí vybídnout i úedníky kraje…..

 

závrem

investor:
IMMORENT R, s.r.o

projektant:
3Q PROJECT, a.s. Hradec Králové

architektonická ást: Pavel Tušl, Jií Dabuján, Helena Dabujánová, Miloslav Ddek

stavební ást: Bohuslav ía, Miroslav Stehno

statická ást: František Futera, Milan Muík

generální zhotovitel:
SKANSKA CZ, a.s.

hlavní uivatel:
KRAJSKÝ ÚAD Královéhradeckého kraje

doba realizace:
2004 - 2007

 

PESTAVBA PIVOVARU UVNIT HISTORICK STRUKTURY MSTAPESTAVBA PIVOVARU UVNIT HISTORICK STRUKTURY MSTAPESTAVBA PIVOVARU UVNIT HISTORICK STRUKTURY MSTAPESTAVBA PIVOVARU UVNIT HISTORICK STRUKTURY MSTAPESTAVBA PIVOVARU UVNIT HISTORICK STRUKTURY MSTA
PESTAVBA PIVOVARU UVNIT HISTORICK STRUKTURY MSTA
PESTAVBA PIVOVARU UVNIT HISTORICK STRUKTURY MSTA
PESTAVBA PIVOVARU UVNIT HISTORICK STRUKTURY MSTA
PESTAVBA PIVOVARU UVNIT HISTORICK STRUKTURY MSTA
PESTAVBA PIVOVARU UVNIT HISTORICK STRUKTURY MSTA