Logo - DAD studio


Aktuality Projekty O nás Kontakt

pardubice

 

 

motto:

vzdušný dm s maximálním pocitem soukromí ve vztahu k okolí …beton, kov, sklo, kámen…


 

Návrh se zabývá ešením nadstandardního rodinného domu s provozovnou kadenictví a krytým vnitním bazénem.

Investor vlastní pozemek v Pardubikách, mstské ásti krajského msta Pardubice a leí nedaleko budovy záchranné lékaské sluby. V sousedství pozemku vyrostla v polsedních letech nová zástavba adových a samostatných rodinných dom. Jde o okrajovou ást msta. Pozemek sousedí se stavebními parcelami ze dvou stran. Z jiní a ze severní. Na severní sousední parcele se prozatím nenachází ádná stavba. Západní hranici vymezuje místní komunikace a východní strana smuje do pilehlého pole. Pozemek je rovinatý a jeho pdorysný tvar pipomíná úhlov zakreslené písmeno „D“ se zúenou vrchní ástí,smující k východu.

Zadáním bylo vytvoit zde dm pro rodinu, zaloený na moderních principech bydlení za pouití souasných materiál, který by vyhovoval veškerým nárokm uivatele.

Dm je navren jako jednopatrový, v jednoduchých, do sebe zaklínných pravoúhlých hmotách, jejich uspoádání se snaí v nejvtší míe vyuít potenciál pozemku. Pdorys domu pipomíná písmeno P, kdy ,,noika ,,(nejdelší podélná hmota) piléhá k severní hranici pozemku a „bíško“ smuje k západní hranici. Patro je pak umístno v ásti „bíška“.


 

Rodinný dm se skládá z provoz obytné ásti, bazénu, provozovny kadenictví, vstupního atria s krytým stáním pro dva vozy, parkingu, garáe s dílnou a skladem zahradního nábytku. Zakrytí parkovacích stání a vstupu do kadenictví zajišuje objem hmoty domu prvního patra pesazený pes pízemí.

Vstup do domu je navren z polosoukromého pedprostoru domu ureného pro parking zákazník, pes krytá parkovací stání, vstupní atrium se zelení, do zádveí s šatnou. Na zádveí je napojen vstup do patra a provozovny kadenictví a centrální komunikaní osa domu, která tvoí filtr mezi jeho jednotlivými ástmi , které na komunikaci navazují (technická místnost, šatna, rodiovská ást domu s obytným prostorem a kuchyská ást s jídelnou, hygienickým zázemím, pracovním koutem a pokojem pro hosta.

Obytná ást je rozdlena do nkolika zón, rodiovské, spolené, dtské a na provozovnu. Poadavkem bylo dsledné oddlení provoz rodiovské, spoleenské a dtské ásti domu. ást domu urenou pro rodie najdeme v nejdelší hmot domu, která je otevená prosklenými plochami pímo do centra zahrady. Rodiovská ást zahrnuje také spolený obytný prostor, kde je umístno mediální centrum s domácím kinem (audio soustava 5.1 vetn rolovacího promítacího plátna), sedací souprava a stylové sezení v indické nálad. Tento obytný prostor lze oddlit od domu posuvnými dvemi.Na obytný prostor navazuje lonice rodi s vlastní koupelnou a šatna pístupná z chodby. Na ást domu pro rodie navazuje vnitní bazén s vlastním hygienickým a technickým zázemím. – WC je spolené jak pro lonici, tak pro bazén. S pímou vazbou je na bazén navrena slunná, jíní terasa.

Pes spojovací „chodbu“ meme z rodiovské ásti vejít do jídelny s kuchyní, kde se nachází vstupy do pracovny-kuárny a hostinského pokoje. Na tento prostor také váe hygienické zázemí, malá koupelna se sprchovým koutem, umývadlem a WC.

Z jídelny je pímý vstup na venkovní terasu. Ze spojovací komunikace meme vstoupit do šatny a technické místnosti. Ve variant umístní domu 2m od sousední hranice pozemku, me být technická místnost pístupná i ze zahrady.


 

Navrené dispoziní ešení umouje prostory kadenictví kdykoliv provozn oddlit od zbývajících ástí domu tak, aby je mohl investor, v pípad poteby, pronajímat bez omezení funknosti ostatních prostor . V prostorech pro kadenitcví je poítáno se zízením hygienického zázemí s úklidovým koutem, šatny pro zákazníky a personál a dvojicí sklad. Do kadenitcví meme vstoupit pímo z uliního polosoukromého prostoru, ureného pro parkování zákazník, pípadn pímo ze zádveí rodinného domu. Koncepce domu poskytuje variantní uspoádání, kdy je v budoucnu moné zrušit dtské pokoje v pate a nahradit je školícím kadenickým stediskem vetn veškerého potebného zázemí nebo samostatným bytem -  v tomto pípad by po drobných stavebních úpravách ve 2.NP vznikla bytová jednotka 2 + KK.

V souvislosti s moným samostatným uíváním obou tchto ástí domu bude provedena píprava pro oddlené vytápní .


 

Dtská ást domu poskytuje zázemí pro ti dti. Najdeme zde ti dtské pokoje, spojovací chodbu, šatnu a hygienické zázemí s wc. Ze dvou pokoj mají dti monost pímého výstupu na stechu domu, ze tetího pokoje je na stechu vstup moný pes chodbu.


 

Hlavními materiály pouitými na stavbu domu budou beton, devo, hliník a sklo.


 

Zastínní jin exponovaných prosklených ploch bude zajištno kazetovými markýzami s odpovídajícm standardem a vybavením (motorové ovládání, vtrné a dešové senzory...) a vnitními stínícími prvky.


 

Fasády domu jsou ve vybraných místech výtvarn pojednány netradiní ernobílou keramickou mozaikou navrenou výhradn pro tento dm grafickým a designovým studiem Retrofuture design.


 

Komunikaci vnjšího prostedí s interiérem domu usnadují velké prchozí prosklené plochy, jimi má uivatel monost vyjít do zahrady nebo na terasu ze všech dleitých prostor.

 

 

vila v pardubikchvila v pardubikchvila v pardubikch
vila v pardubikch
vila v pardubikch
vila v pardubikch