Logo - DAD studio


Aktuality Projekty O nás Kontakt

cerna u bohdance

 

PRVODNÍ ZPRÁVA

 

Vila v erné u Bohdane

 

motto:

 

istý prostorný pozemek, istý prostorný dm…jednoduchá kompozice, jasná dispozice, jednoduché základní tvary…svtlo, slunce, vzduch…funkcionalismus…ádné kompromisy…istá zahrada, bazén, magnolie, kameny…ivot…nic mén, nic více…

 

Vila v erné u Bohdane je jednopodlaní objekt o pdorysné velikosti 12,5 m x 17 m.

 

Pozemek má obdélníkový tvar, s podélnou osou sever – jih, stejn tak je orientovaný i navrený objekt.

 

Z krytého závtí se vchází do zádveí, na které je i napojena gará. Cesta objektem pokrauje dál vstupní halou, která funguje i jako atrium a jako stedobod celého objektu. Pes vstupní halu - atrium je vstup jak do obytného prostoru, tak do soukromé ásti s lonicemi a koupelnami. Vstupní hala je zastešena sklennou otvírací stechou a umouje tak obyvatelm domu pobývat na slunci a vzduchu i v nerušeném, pro okolí uzaveném prostoru.

 

Díky prostorové koncepci domu ,,kostka v kostce,, získáváme nad centrem obytného prostoru svtlou výšku 4 m, svtlá výška v ostatních ástech domu je 2,75m. Do zahrady je prostor oteven velkým prosklením a dále je prostor prosvtlen i svtlíkem ze severní ásti.

 

V exteriéru je dm navren jako omítaný, ve dvou odstínech šedé barvy – svtle šedá holubí barva pouitá na základní hmot a temn šedá na vsazené kostce, piem tato barva pechází v celé této hmot i do interiéru. Okna jsou navrena jako bezrámov zasklená, nkterá jako hliníková se zlatým eloxem. Vstupní dvee a vrata do garáe jsou z erného, kovásky upraveného plechu.

 

Dm je usazen v zahrad cca 50 cm nad stávajícím terénem, pístup k domu je velkorysý, otevený, bez uzavení plotem s brankou a bránou. Pístupová cesta a vjezd do garáe je dládná, v mírném sklonu, pro pívtivost vstupní ásti je zde vysazena vzrostlá magnolie, jako symbol prvorepublikových funkcionalistických vil. Tento akcent se ješt jednou opakuje v jiní ásti zahrady u bazénu, kde se krása magnolie uplatní i v dálkových pohledech z obytného prostoru.

 

Sadové a terénní úpravy zahrady jsou velmi jednoduché – betonová oprná zídka vymezující prostor bazénu od uliní ásti zahrady a od prostoru zahradního domku, magnolie, jednoduché posezení v zahrad mezi dvma vzrostlými stromy a kameny .