Logo - DAD studio


Aktuality Projekty O nás Kontakt

depandance

Objekt depandance je navren jako jednoduchá stavba obdélníkového pdorysu s plochou stechou, s jasným hmotovým i dispoziním ešením. Cílem návrhu je, aby objekt dependance nebyl konkurencí secesní budov hotelu Hron, ale aby s ní byl v souladu , aby s ní vytvoil vzájemn se podporující a komunikující dvojici .Dalším principem návrhu je ekonomické hledisko – projevující se v  jednoduchém hmotovém ešení, jednoduchém principu konstrukního systému, v jednoduchém dispoziním lenní. Draz je kladen na detail . V souasné dob je pozemek zarostlý zelení rzné kvality, nicmén psobí velmi zelen, parkov - hlavní mottem pi ešení exteriéru budovy proto tedy bylo tuto zele ,,zachovat,, , by jen pocitov. Celý objekt je opláštn kompaktními deskami Jafholz MAX Individualdekor - s potiskem graficky upravenými fotografiemi strom. Samozejm nov vzniklá hotelová zahrada bude také osázena zelení, k co nejvtšímu ozelenní by mla pispt i ozelenná stešní terasa.