Logo - DAD studio


Aktuality Projekty O nás Kontakt

kropacka

STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ESTNÉ UZNÁNÍ

 

Investor: BISKUPSTVÍ KRÁLOVEHRADECKÉ

Místo : Hradec Králové, ulice Na Kropáce, .p.30/1-3
 

Cílem rekonstrukce domu p. 30 / 1- 3 v ulici Na Kropáce (1906) v Hradci Králové bylo vybudovat zde Dm sociálních slueb pro seniory, neboli domov dchodc pro kní a zázemí pro charitativní ošetovatelskou a peovatelskou slubu.
Celkové ešení navrhovaných dispoziních úprav objektu, spojených se zmnou uívání, vychází z cíle co nejvíce ponechat stávající prostory objektu v pvodním rozloení, co nejmén zasahovat do stávajících konstrukcí a co nejlépe navrátit objektu jeho pvodní tvá, avšak pi zachování souasných standard – architektonických, technických, hygienických.


NÁVRH

1.PP

1. podzemní podlaí je navreno jako technické zázemí domu, kde je umístna kotelna, strojovna vzt a strojovna výtahu. Pvodn navrená dispozice1.pp tak není realizována v plném rozsahu a bude dokonena v rámci pozdjší etapy výstavby( prádelna, sušárna, mandl, sklady istého a špinavého prádla a rehabilitace se zázemím).


1.NP

 V 1. nadzemním podlaí zstal stávající archív, vpravo od vchodu ti ubytovací jednotky pro knze seniory a spoleenská místnost s pímým vstupem do zahrady .


2.NP

 Ve 2. nadzemním podlaí je umístna celá charitní ošetovatelská a peovatelská sluba.
Levá ást podlaí je urena ošetovatelkám, pravá ást peovatelkám. Ob pracovišt mají potebné zázemí - šatny, sociální zaízení, denní místnost, píruní sklady. Kanceláe vedoucích mají pedpokoje pro klienty. Kanceláe jsou dispozin umístny tak, aby vedoucím i sociální pracovnici byla umonna snadná komunikace a spolupráce.


3.NP

 Ve 3. nadzemním podlaí je obnovena kaple a dále zde jsou umístny 4 ubytovací jednotky pro klienty .


4.NP

 Ve 4. nadzemním podlaí, pvodn vyuívaném pouze jako pda, jsou umístny další pokoje pro klienty, jeden je ešený jako apartmán.V souvislosti s minimální podchodnou výškou spolených prostor na tomto pate,( která nešla upravit ) a s cílem zvýšit prostorovou a svtelnou úrove a také nabídnout ubytovaným vtší komfort , je zde navrena malá stešní terasa.


Zahrada

 Zahrada se rozkládá na jiních terasách, ped zahájením stavby se jednalo o zanedbaný, neudrovaný a neuívaný pozemek s polorozpadlými oprnými zdmi a terasami z cihel a kamene. Pro tyto pozemky v historickém centru Hradce Králové je charakteristické, e jsou výškov lenny. ešený pozemek se rozprostírá ve tech výškových úrovních – terasách.

 

Pozemek svou západní stranou sousedí s Goárovým schodištm.


Tento význaný architektonický prvek významn ovlivuje celý návrh.


Dalším dleitým urujícím prvkem je sám zpsob, jakým bude zahrada uívána - pobyt kní senior.
Zámrem celého návrhu je vytvoit pro uivatele domu píjemný, klidný, ale i povzbuzující venkovní prostor, urený k odpoinku, setkávání, modlitb, ale zárove pro ty zdatnjší vzbudit i zájem o drobnou péi a údrbu zahrady.


Celá zahrada je ešena ve tech výškových úrovních a je pomysln rozdlena podélnou zalomenou osou – chodníkem.Tato osa sice zaíná vstupem do zahrady, ale skuteným zaátkem je okno do kaple nad vstupem, které je nov doplnno vitráí, nahrazující pvodní ztracenou.
Návrh a realizaci vitráe provedla akademická malíka Milada Gabrielová.


Celá osa potom koní na spodní terase plastikou tená, kterou vytvoil akademický socha Michal Gabriel. Plastika je 160 cm vysoká a odlitá z bronzu. Svým námtem odpovídá i náplni spodní terasy, tedy meditaní náplni.


Zámrn byli osloveni manelé výtvarníci, aby byla prohloubena komunikace mezi výtvarnými díly umístnými na poátku a konci osy celé zahrady.
Horní terasa je urena pro málo pohyblivé obyvatele domu. ást této terasy je vydládna a kryta devnou pergolou, hust porostlou popínavými remi, které by mly návštvníkm pipravit patiný stín a dále dostatený pedmt zájmu, vizuálního a ichového.
Západní ást horní terasy je pokryta trávníkem a od zdi Goárova schodišt je odclonna plotem porostlým beanem a rznými druhy stínomilných rostlin.


Prostední terasa je urena pro obyvatele ásten pohyblivé a nachází se zhruba o 160 cm níe. Terasa je ešena jako zatravnná, pro vtší zintimnní prostoru je celá lemována stíhaným ivým plotem a doplnna vtším mnostvím barevných a vonných kvtin a ke. V západní ásti je z dvodu bezpenosti zvláštní draz kladen na doplnní ivého plotu oplocením, nebo výškov je tato terasa umístna ve stejné výši jako hlava zdi Goárova schodišt.


Travnaté plochy této terasy jsou doplnny lavikami a vytváejí tak místo pro posezení, odpoinek, vyhívání na slunci.
Spodní terasa je zhruba o 3 m níe ne prostední terasa. ást zahrady v bezprostední blízkosti Goárova schodišt je vzhledem k pohledové exponovanosti ešena jako ist formální.


Pravá ást je pohledov oddlena vyšším ivým plotem a doplnna bujnou, zajímavou vegetací tak, aby zde vzniklo meditaní místo pro ubytované knze. Za tímto úelem je umístn v rohu této ásti devný altán, chodníek k nmu je vytvoen z pískovcových šlapák.
Všechny oprné zdi jsou navreny z lícových cihel, dlaba je rovn cihelná.


Prostor zahrady je doplnn venkovním osvtlením - osvtlení prostoru pergoly, schodišt a nasvícení plastiky.
Celá zahrada bude je doplnna zábradlím a oplocením, provedeným jako umlecko – kováská práce, aby vhodn umocnilo celkový charakter místa.
 

INTERIÉRY

V 1. np a 3.np se objevují klenby zrcadlové a valené.
Pvodní dvee jsou z velké ásti výplové, profilované, vsazované do profilovaných tesaských zárubní.
Okna jsou zdvojená, z profilovaných prvk. Vše bylo zachováno, repasováno , eventueln doplnno replikami.
Pvodní dlaby se nepodailo zachránit, zachovalo se ale pískovcové schodišt a pvodní zábradlí. V prostoru schodišového zrcadla je umístn výtah, maximáln prosklený, aby co nejmén rušil stávající prostor.Dochází tak k zajímavému kontrastu pvodních a nových technicistních forem.Celý interiér je navren jako jednoduchý, istý,vzdušný, lehce asketický, s volným prostorem pro rozjímání a modlitbu . Ve výbru materiál, barev a forem vychází ze specifického zadání – prostory pro kní na odpoinku.


V dom je zrealizována kaple Sv.Václava , její vybavení je umlecko-ezbáskou prací od ezbáe Romana Marka,obrazy se svatováclavskou tematikou vytvoila MgA.Petra Mareková, vitrá v okn je od ak.mal.Milady Gabrielové.


ÚDAJE O STAVB

Doba výstavby:

2.10.2006 – 31.10.2007

Údaje o stavebním tvrím týmu:

Autor návrhu:

Ing. arch. Helena Dabujánová,

Architektonický ateliér D.A.D. Studio s.r.o.,
Mánesova 808
500 02 Hradec Králové

Spolupráce: Ing.arch. Pavel Hrdý, Ing.arch. Zuzana A.echová

Projektanti: Ing. Dalibor Pšenika ( stavební ást), Ing.František Futera ( statika), Ing.Miroslav Jágr (elektro silnoproud), Jií Vik ( UT), Michal Pipek ( elektro slaboproud), Ing.Robert Prix ( poární zabezpeení budov), Ing.Miroslav Rádl ( rozpoet ), Jan Foist ( vzduchotechnika),
Martin Kalmus ( ZTi), Ing.Petra Souková ( sadové úpravy)

Výtvarná díla: ak. socha Michal Gabriel ( socha TENÁ) ,ak. mal. Milada Gabrielová (vitráe),MgA. Petra Mareková ( obrazy Sv.Václava), Roman Marek ( ezbáské práce kaple), Jan Nikendey ( plastika kíe jiní štít )

Dodavatelská firma:

PRIMA spol. s r.o.
Bí Štefan 973, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 000 340, fax : 495 542 891, e-mail: prima@primahk.cz

Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Javorský , jednatel ve funkci editele, tel.: 602 167 327,

Kontaktní osoba: Ing. Radoš Rykl, jednatel, tel. 602 190 402

Technická píprava stavby: Ing. Martin Hradecký

Stavbyvedoucí: Vladimír ech

Kooperace se subdodavateli:

TRIPLEX v.o.s. Blešno - dodávka a montá proskleného osobního výtahu a schodolezu v rozsahu díla 2 mil. K

SINTOP s.r.o. Nový Bydov - D+M zdravotní techniky, ústedního vytápní v rozsahu díla 2 mil K

ELEKTROTERM s.r.o. Lázn Bohdane – D+M elektroinstalace v v rozsahu díla 1 mil K

ATTA spol.s r.o. Všestary – D+M oplocení v rozsahu díla 800 tis. K

INTERKLIMA spol. s r.o. Pardubice – D+M vzduchotechniky v rozsahu díla 1 mil K

Investor díla:

Biskupství Královéhradecké
Velké nám. 35
500 00 Hradec Králové

Statutární zástupce: Mons. Dominik Duka , OP-biskup

Kontaktní osoba: Ing.Peter Turoci, tel.: 604201951
 

Uivatel: Oblastní Charita
Na Kropáce 30/3
530 01 Hradec Králové

Statutární zástupce: Ing. Aneta Maclová 

BISKUPSTV KRLOVEHRADECKBISKUPSTV KRLOVEHRADECKBISKUPSTV KRLOVEHRADECKBISKUPSTV KRLOVEHRADECKBISKUPSTV KRLOVEHRADECKBISKUPSTV KRLOVEHRADECKBISKUPSTV KRLOVEHRADECKBISKUPSTV KRLOVEHRADECK
BISKUPSTV KRLOVEHRADECK
BISKUPSTV KRLOVEHRADECK
BISKUPSTV KRLOVEHRADECK
BISKUPSTV KRLOVEHRADECK
BISKUPSTV KRLOVEHRADECK
BISKUPSTV KRLOVEHRADECK
BISKUPSTV KRLOVEHRADECK
BISKUPSTV KRLOVEHRADECK